Ve Valči zasedala Rada Energoregionu 2020

20171128_081043

Dne 28.11.2017 se konala, ve Valči, Rada Energoregionu 2020. Hlavním bodem programu bylo stanovisko  Rady k distribuci jodidových tablet pro rok 2018. Mezi pozvanými hosty byli předseda sdružení Energetické Třebíčsko Vítězslav Jonáš, tiskový mluvčí JE Dukovany Jiří Bezděk, předsedkyně Ekoregionu5 Petra Jílková,  Předseda OBK Aleš John, zástupce HZS kraje Vysočina – Pavel Maslák, HZS JMK  Lukáš Vymazal.

Novela atomového zákona sňala z provozovatele jaderného zařízení – držitele povolení, kde je vyhlášeno pásmo havarijního plánování, povinnost zajistit  distribuci jodidových tablet, tzv. jodovou profylaxi občanům havarijních pásem. Držitel povolení i nadále zajišťuje zakoupení a dodání potřebného množství tablet pro obyvatele pásma havarijního plánování Hasičskému záchrannému sboru, který nově zajišťuje jejich distribuci ve spolupráci s kraji.

V minulých letech zabezpečoval distribuci antidot pověřený útvar skupiny ČEZ, který smluvně s obcemi vyřešil jejich distribuci prostřednictvím starostů, náklady na distribuci uhradil a vše proběhlo tak jak má. Starostové důsledně splnili svou odpovědnost tím, že každá rodina, potažmo i občan má k dispozici Kaliev jodid doma. Na úřadech zůstávala uložena pouze jejich rezerva. Náklady na distribuci – dohody o příspěvku na distribuci, byly vyjádřeny smluvní částkou, kterou obdržela obec, a následně vyplatila peníze těm, kteří práci pro distribuci tablet vykonali.

20171128_081209

V současné době nám hejtmani obou krajů předali dopisem informace, že Hasičský záchranný sbor chce pouze tablety dodat v potřebných počtech na obecní úřady. V zásadě jde o to, že je obcím připisován další výdaj, který dosahuje částky statisíců korun a který by měl na základě změny atomového zákona uhradit stát, ten který má povinnost jodovou profylaxi zabezpečit.

Nový postup distribuce jodové profylaxe byl dohodnut na jednání v 3. května 2017 na MV-GŘ HZS ČR. Jednání se zúčastnili zástupci krajských úřadů, Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Jihočeského kraje, zástupci skupiny ČEZ, a.s. Na jednání byl dohodnut postup provedení distribuce antidot k jodové profylaxi v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany. Zcela zde však scházeli zástupci koncových příjemců antidot, tedy starostové, popřípadě zástupci sdružení, kteří starosty zastupují v jednáních k dané problematice. Rada ENERGOREGION 2020 pověřuje předsedu a stejně tak žádá předsedkyni sdružení EKOREGION 5, aby vedli další jednání ve smyslu nápravy vzniklé situace.  Rada ENERGOREGION 2020 je silně znepokojena tím, že v tak důležitém procesu přípravy obměny antidot nejsou zástupci obou sdružení účastníky jednání, ale pouze informovanými vykonavateli. Rada se shodla, a navrhuje členským obcím, aby antidota od HZS přijaly, připravovaly jejich distribuci občanům stejně jako při poslední obměně, ale zatím ji do vyjasnění podmínek neprováděly a využily časový prostor, který zde do konce března 2018 je.

Stanovisko zástupců Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a kraje Vysočina je, že antidoty na základě pokynu, který dostanou z generálního ředitelství, budou distribuovat do jednotlivých obcí. Další věci, jako finanční příspěvky obcím neřeší.

20171128_081047