Starostové se ptali zástupců EDU II na plán návozových tras a na to, kde budou pracovníci bydlet

IMG_0854

V Rešicích se v pátek 16. června uskutečnilo pracovní setkání zástupců Energoregionu 2020, Energetického Třebíčska, Ekoregionu 5 a senátorky za Třebíčsko Hany Žákové se zástupci společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. (EDU II). Tématem jednání bylo seznámení s připravenosti výstavby nového bloku v Dukovanech a s tím související předpokládaný vliv na dopravní infrastrukturu, nábor nových pracovníků a navazujících oblastí.

Finanční ředitel Pavel Kamenický nejprve představil základní informace týkající se výběrového řízení, informoval o procesu jednání s potenciálním zahraničními dodavateli. „Konzultace s EDF, Westinghouse a KHNP proběhla v květnu a červnu. Do konce června mohou uchazeči zasílat dotazy k jednotlivým nabídkám,“ upřesnil. Uchazeči musí aktualizované nabídky společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. (EDUII) odevzdat nejpozději do 2. října. Odborníci v EDU II budou mít čas do konce roku 2023 na vyhodnocení podaných aktualizovaných nabídek a zpracování hodnotící zprávy. V listopadu 2023 je očekáváno vydání územního rozhodnutí pro stavbu nových Dukovan s následnou lhůtou pro nabytí právní moci. Dokončení notifikace Evropskou komisí je klíčovým předpokladem pro úspěch českého projektu, ta by měla být potvrzena do konce letošního roku.

 Doprava nadrozměrných a těžkých komponent (NTK) a plán návozových tras na staveniště

„Přeprava NTK je předpokládána dle současného harmonogramu v letech 2030-2034, finální průběh dopravy vyplyne až z uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem nového jaderného zdroje (NJZ). Návoz stavebních a technologických komodit, vč. dopravy stavebně montážního personálu z místa ubytování na staveniště a zpět bude probíhat od předání staveniště dodavateli do ukončení stavby, předpoklad v letech 2028 – 2036,“ informoval Vladimír Valeš z EDU II. Na trase přepravy nadrozměrných nákladu se musí realizovat několik desítek opatření. Jde především o projekty připravované státem nebo kraji, kterou jsou součástí veřejné dopravní infrastruktury a které dál budou sloužit veřejnosti. Některé z nich Vladimír Valeš představil.

 Zahájení staveb obchvatů v odpovědnosti Kraje Vysočina (JV obchvat Jihlavy, Brtnice, Zašovice, Okříšky a Slavětice) se očekává po rozhodnutí vlády ČR o zajištění jejich financování s předpokladem doby realizace dva až tři roky dle jejich složitosti a rozsahu. Přípravné práce probíhají i na stavbě v odpovědnosti Ředitelství silnic a dálnic – obchvatu města Třebíč, u něhož lze očekávat s ohledem na náročnost stavby delší dobu realizace.

 Stavební komodity jako písek a štěrkodrtě se předpokládají ze zdrojů v Jihomoravském kraji (lokalita Bratčice, Ledce), jejich návoz na staveniště elektrárny Dukovany je předpokládán ze směru od Pohořelic po silnici I/53 a dále po komunikacích II. a III. třídy směrem k elektrárně. V rámci přepravy komodit je počítáno také s využitím stávající osmnáctikilometrové železniční vlečky z Rakšic do JE Dukovany, jejíž zaústění se nově předpokládá z jižní strany stávající elektrárny. V loni ČEZ za desítky milionů korun zrekonstruoval železniční most v Moravském Krumlově, který je součástí vlečky. Zdroje, a tedy lokality z nichž budou probíhat dopravy na staveniště, a to nejen stavebních materiálů, budou finálně známy po výběru dodavatele nového jaderného zdroj a jím kontrahovaných dodavatelů pro dodávky celého portfolia materiálů, který je pro výstavbu potřebný. V Kraji Vysočina příprava návozových komunikací průběžně probíhá, starostové však nejsou spokojeni s přístupem Jihomoravského kraje, který podle nich v přípravě komunikací zaspal. Z jednání mezi EDU II a Krajm Jihomoravským a Vysočina, vlastníky pozemních komunikací vyplynul návrh návozových tras. Ten je v současné době stále projednáván mezi Ministerstvem dopravy a oběma kraji.

ČEZ řeší ubytování pro své zaměstnance

ČEZ zpracoval informace o možnostech ubytovacích kapacit v regionu. Ve spolupráci se starosty zjišťovali tako stav občanské vybavenosti, tedy dostupnost škol, školek, ale i sportovišť a kulturních zařízení. EDU II řeší ubytování pro své budoucí zaměstnance. Nyní ve společnosti EDU II pracuje 150 lidí, cílový stav investičních pracovníků však bude téměř dvojnásobný. Ještě významnější bude konečný počet budoucího provozního personálu a to až 800 lidí. Do roku 2027 chtějí zajistit 30 % ubytování. Pro tuto fázi se ČEZ rozhodl, že zajistí ubytování prostřednictvím připravovaných developerských projektů v Třebíči, Oslavanech, Moravském Krumlově a Ivančicích. Ubytování výstavbového personálu bude řešit dodavatel, který bude nový blok v Dukovanech stavět. Mělo by se jednat zhruba o 4 000 – 5 000 pracovníků.

IMG_0845 IMG_0848